SupeRoleModels

Fundacja została  zarejestrowana w KRS 3 stycznia, 2022

   ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja SupeRoleModels (dalej jako: „Fundacja”) jest polską organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, która działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873),
  3. Statutu oraz regulaminów Fundacji.
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 15 czerwca 2021 roku przez Janinę Marię Dyrkacz (dalej jako: „Fundatorka”).
 3. Zmiana Statutu lub ustanowienie nowego Statutu są wyłączną kompetencją Fundatorki. Zmiana Statutu odbywa się na wniosek Zarządu Fundacji.
 4. Fundatorka może działać przez swojego pełnomocnika.
 5. W przypadku śmierci Fundatorki, wszelkie kompetencje przewidziane dla niej w Statucie przejmuje Przewodniczący Rady.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 4

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. działalność na rzecz profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego,
 2. przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu,
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na choroby psychiczne i uzależnienia,
 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz wykorzystanie ich w profilaktyce zdrowia,
 6. aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. działalność charytatywna,
 8.  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. działania promocyjne holistycznego i naturalnego podejścia do życia i zdrowia,
 2. działania zmniejszające zjawisko stygmatyzacji osób uzależnionych i z chorobami psychicznymi,
 3. organizacja i prowadzenie kampanii społecznych w zakresie realizacji celów statutowych,
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, targów, odczytów,
 5. wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne placówek, projektów i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działań zbieżnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych,
 6. prowadzenie szkoleń, warsztatów o tematyce holistycznej oraz organizacja i udział w konferencjach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji,
 7. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie zbliżonym do działalności Fundacji,
 8. upowszechnianie w środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie działalności statutowej Fundacji,
 9. skupianie wokół idei Fundacji ludzi związanych z upowszechnianiem działalności statutowej Fundacji,
 10. analizowanie i syntezowanie danych gromadzonych w ramach prowadzonych projektów i prezentowanie wyników w publikacjach, na konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i za granicą.
 11. wydawanie wszelkiego rodzaju publikacji: artykułów, czasopism, książek, filmów, audycji, aplikacji oraz innych narzędzi mediowych,
 12. współpraca z artystami i wspieranie ich projektów związanych tematycznie z celami Fundacji,
 13. organizowanie i udział w imprezach publicznych związanych tematycznie z celami Fundacji,
 14. prowadzenie platformy informatycznej, strony internetowej (www) i publikowanie wydawnictw zgodnych z celami Fundacji,
 15. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,
 16. inicjowanie i prowadzenie programów współpracy międzynarodowej na rzecz realizacji celów Fundacji,
 17. działania wspierające rozwój lokalny w tym:

 1. stworzenie miejsca oferującego usługi z zakresu samorozwoju oraz profilaktyki zdrowia,
 2. tworzenie i wspieranie infrastruktury sprzyjającej profilaktyce zdrowia.

§ 7

 1. Fundacja realizuje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej, może być prowadzona w pełnym zakresie działań wyszczególnionych w § 7 oraz poprzez sprzedaż przedmiotów darowizny.

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Decyzję o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorki, Członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 11

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn (w tym crowfunding), spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych w tym organizacji zagranicznych i międzynarodowych,
 2. dotacji, subwencji, grantów od osób prawnych, jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji zagranicznych i międzynarodowych,
 3. ze zbiórek publicznych
 4. majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. aukcji,
 6. sprzedaży przedmiotów darowizny,
 7. odsetek od lokat bankowych,
 8. odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych..
   

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 13

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji (zwana także „Radą”)

2) Zarząd Fundacji (zwany także „Zarządem”)

3) Rada Programowa Fundacji (zwana także „Radą Programową”)

2. Uchwały wszystkich organów Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 14

1. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony i składa się z co najmniej 3 członków.

2. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorka.

3. Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili odwołany przez Fundatorkę.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Zastępca Przewodniczącego lub inna osoba wyznaczona ze składu Rady.

5. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i może być uzupełniana w trakcie funkcjonowania Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i nadzorującym Fundacji.

2. Do zadań Rady należą:

1) nadzór nad działalnością Fundacji,

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

3) zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji,

4) opiniowanie wieloletnich programów działalności Fundacji,

5) opiniowanie rocznych planów i programów działalności Fundacji,

6) ocena sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,

7) zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,

8) ustalanie wynagrodzenia Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu.

3. Rada może domagać się od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności finansowej Fundacji.

4. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady.

5. Posiedzenia Rady zwołuje się z inicjatywy Przewodniczącego nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Przewodniczący lub Sekretarz Rady obowiązani są ponadto zwołać jej posiedzenia na wniosek Zarządu Fundacji, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

6. Rada Fundacji z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu Fundacji przyznaje za szczególne zasługi dla Fundacji tytuł honorowy Donatora Fundacji jak również medale honorowe, odznaki, wyróżnienia i nagrody.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów, powoływanych na czas nieokreślony.   
 2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorkę.  
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes.
 5. Prezes Zarządu występuje z wnioskiem do Fundatorki o uzupełnienie składu Zarządu zmniejszonego wskutek ustąpienia lub śmierci członka Zarządu.
 6. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba wyznaczona przez Radę.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Zarząd Fundacji zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie, a szczególnie:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) opracowuje roczne i wieloletnie programy oraz plany działania,

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

5) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz ich warunki pracy i płacy,

7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

8) występuje z wnioskiem do Fundatorki w sprawie zmian w statucie

2. Prezes Zarządu jest przełożonym wszystkich etatowych pracowników Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

4. Zarząd może zaangażować Dyrektora Zarządzającego i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji w ramach zwykłego zarządu, udzielając stosownych pełnomocnictw.

§ 18

1. Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji uchwala roczny plan działania.

2. Zarząd nie później niż do 15 czerwca każdego roku sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji i przedkłada Radzie Fundacji.

3. Zarząd Fundacji składa sprawozdania z działalności Fundacji o zakresach i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 19

Do składania oświadczeń woli Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie.

§ 20

1. Zarząd może ustanowić Radę Programową Fundacji.

2. Rada Programowa Fundacji jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Fundacji, powoływanym i odwoływanym przez Zarząd.

3. Rada Programowa Fundacji uczestniczy w realizacji programów Fundacji.

4. Rolą Rady Programowej jest w szczególności:

1) współpraca przy organizacji prac Fundacji i realizowanych projektów

2) dostarczanie informacji i porad we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Fundacji,

3) działania doradcze względem Rady Fundacji oraz Zarządu,

4) wspomaganie i promocja działalności Fundacji.

5. Do Rady Programowej może być powołana nieograniczona liczba osób.

§ 21

1. Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna, która akceptuje cele Fundacji i zobowiązuje się przestrzegać statutu, która to osoba z uwagi na swoje doświadczenia i działania na rzecz realizacji rozwoju idei innowacji oraz innych celów statutowych Fundacji oraz z uwagi na posiadany autorytet zawodowy, została przyjęta do Rady Programowej uchwałą Zarządu.  

2. Członkami Rady Programowej mogą być zarówno obywatele polscy jak i obywatele innych krajów.

3. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 22

Przynależność do Rady Programowej ustaje w razie:

1) śmierci członka Rady Programowej,

2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,

3) zaprzestaniu współpracy z powodu:

a. likwidacji Rady Programowej

b. nieprzestrzegania przez członka Rady Programowej postanowień statutu lub uchwał władz Fundacji

c. działania na szkodę Fundacji,

d. zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają działanie członka Rady Programowej albo powodują wobec niego utratę zaufania.

§ 23

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundatorka.

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

§ 26

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach organizacji pozarządowej, wskazanej przez Zarząd, której działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspieram Was!

Personal Info

Donation Total: 100.00zł